Cifras e Tablaturas
Misc Traditional

Misc Traditional

An Eala Bhan

Cifras Cancelar Versão de Impressão
cifras

Misc Traditional - An Eala Bhan

fixar na tela  
Exibindo: vídeo-aula ver clipes redimensionar
 
  G    D  C    G 
Gur duilich leam mar tha mi 
   Em     D    C 
'S mo chridhe 'n sas aig bron 
        G 
Bhon an uair a dh'fhag mi 
Em    D   G 
Beanntan ard a' cheo 
Em       G 
Gleanntannan a' mhanrain 
  Em    D      G 
Nan loch, nam bahg 's nan srom 
   Em  D    C  G 
'S an eala bhan tha tamh ann 
   Em    Am     C 
Gach la air 'm bheil mi 'n toir 

 G    D   C  G 
A Mhagaidh na bi tur sach 
 Em    D     C 
A ruin, ged gheibhinn bas- 
       G 
Co am fear am measg an t-sluaigh 
 Em    D    G 
A mhaireas buan gu brath? 
Em         G 
Chan eil sinn uile ach air chuairt 
  Em    D   G 
Mar dhithein buaile fas 
Em     D     C    G 
Bheir sian tannan na blianna sios 
    Em   Am    C 
'S nach tog a' ghrian an aird. 

   G   D    C     G 
Tha'n talamh leir min cuairt dhi om 
  Em    D     C 
'Na mheallan suas 's na neoil; 
        G 
Aig na 'shells a' bualadh- 
  Em     D    G 
Cha leir dhomh bhuam le ceo: 
Em          G 
Gun chlaisneachd aig mo chluasan 
  Em    D   G 
Le fuaim a' ghunna mhoir; 
  Em     D    C    G 
Ach ged tha 'n uair seo cruaidh orm 
    Em     Am   C 
Tha mo smuaintean air Nic Leoid 

  G     D    C    G 
Air m' uilinn anns na truinnsi chean 
  Em     D   C 
Tha m' inntinn ort, a ghraidh; 
          G 
Nam chadal bidh mi a' bruadar ort 
  Em   D      G 
Cha dualach dhomh bhith slan; 
Em        G 
Tha m' aigne air a lionadh 
  Em  D    G 
Le ciana las cho lan 
   Em     D  C     G 
'S a' ghruag a dh'fhas cho ruadh orm 
 Em   Am     C 
A nis air thuar bhith ban 

Bridge 
G-D-C-G 
Em-Am-D-D 
G-Em-C-G 
C-G-D7-D7 
C-G-D-D 

G    D     C    G 
Oidhche mhath leat fhein. a ruin 
  Em    D     C 
Nad leabaidh chubhraidh bhlath; 
       G 
Cadal smhach air a chul 
  Em    D    G 
Do dhusgadh sunndach slan 
  Em        G 
Tha mise 'n seo 's an truinnsidh fhuar 
    Em    D   G 
'S nam chluasan fuaim bhais 
  Em   D    C   G 
Gun duil ri faighinn as le buaidh 

(slowly) 
    Em    Am   C 
-Tha 'n cuan cho buan ri shnamh 
 

cifra enviadasem correções
enviado porenviada por:jessgomes
top 5 | misc traditional
top diversos
Outras músicas do artista letras do(a) Misc Traditional
Top cifras »Top artistas »
Petaxxon Comunicação Online
Cifras.com.br - Melhor e mais completo site de cifras e tablaturas do Brasil
Mais de 1 milhão de acordes de músicas cadastradas desde 2003
As informações contidas no nosso site são colaborações de seus usuários e podem conter erros, sendo assim, não nos responsabilizamos sobre nenhuma destas.
close
menos
mais
close
Cor dos acordes:

Cor da letra:

 

save
close
close
 
redimensionar